Informácie o škole

Nasa skola

Poslanie školy

Pripraviť žiakov pre praktický život rodinný, občiansky i profesijný.

Charakteristika školy

Spojená škola internátna v Námestove vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím. Zavŕšila svoju 20. ročnú históriu dynamickým rozvojom po stránke obsahovej i formálnej, extenzívnej i intenzívnej. Aktuálne sme najväčšie špeciálnopedagogické zariadenie svojho druhu v žilinskom kraji.

Spojená škola internátna (SŠI) v Námestove pozostáva z jednotlivých organizačných zložiek: Špeciálnej základnej školy internátnej (ŠZŠI), Základnej školy pri Nemocnici (ZŠ pri NsP) a Praktickej školy (PrŠ). Samostatnými súčasťami SŠI je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský klub, Materská škola a Školská jedáleň.

Aktuálne sa v ŠZŠI vzdeláva 191 žiakov A, B a C variantu a 15 žiakov v Praktickej škole, celkový počet žiakov SŠI je 206. V ŠZŠI, PrŠ a ZŠ pri Nsp pracuje 35 špeciálnych pedagógov, 1 fyzioterapeut, 10 vychovávateľov, 4 nočné vychovávateľky, 4 asistenti učiteľa a 8 pomocní asistenti z chránených dielní školy. Všetci pedagogický zamestnanci školy spĺňajú odborné kvalifikačné predpoklady.

Vo variante A vzdelávame 107 žiakov, variante B vzdelávame 51 žiakov, v C variante 43 žiakov a 5 žiakov s diagnózou autizmus. V tomto šk. roku vyučujeme v 28 triedach, z toho 26 tried ŠZŠI a 2 tried PrŠ.

V špeciálnopedagogickej poradni evidujeme 680 klientov. Odborné činnosti tam vykonáva 5 špeciálnych pedagógov, 1 liečebný pedagóg a 1 psychológ.

Analýza vnútorného prostredia školy

Do špeciálnej základnej školy sú zaraďovaní žiaci, ktorí nie sú schopní zvládnuť požiadavky základnej školy, a to žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, s kombinovaným postihnutím / najčastejšie mentálnym a telesným, či rečovým/, deti s autizmom, epilepsiou, poruchami chovania, zdravotným oslabením a deti, ktoré sú v starostlivosti pedopsychiatra. Edukácia prebieha prostredníctvom prispôsobených osnov a metód práce vo všetkých predmetoch. Vzdelávací program špeciálnej školy je otvorený a pružný systém, obsah učiva možno rozšíriť či redukovať, tak aby bolo možné rešpektovať na základe šeciálnopedagogickej diagnostiky rôzne individuálne pracovné tempo, individuálne schopnosti a osobitosti žiakov. Žiak, ktorý nezvláda učivo daného predmetu, je vyučovaný podľa individuálneho vzdelávacieho plánu.

Absolvent, ktorý nezvládne požiadavky špeciálnej základnej školy pokračuje vo vzdelávaní v Praktickej škole. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, resp. chránených pracoviskách.

Absolvent špeciálnej základnej školy pokračuje vo vzdelávaní v systéme odborných učilíšť.